ZAJĘCIA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia jest niewielka, do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Grupa jest  tworzona w oparciu o wiek uczestników oraz o konkretne zaburzenia rozwojowe. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne uczniów,  pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zajęcia są prowadzone przez pedagogów mających specjalne przygotowanie w obrębie terapii pedagogicznej. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność .Zajęcia rewalidacyjne nie stanowią formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to odrębne zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność. Są one organizowane na podstawie innych przepisów niż udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sam termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów  re– znów, validus – mocny.  Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. Jest to usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Stąd w ramach tych zajęć nauczyciel – specjalista nie „nadrobi” zaległości w dodawaniu ułamków, rozróżniania strony biernej od czynnej czy innych baraków z różnych zajęć przedmiotowych.

Metody którymi posługuje się pedagog podczas zajęć z uczniem:

 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu
 • Elementy pracy metodą Montessorii 
 • Elementy technik relaksacyjnych 
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Techniki parateatralne
 • Elementy Terapii ręki 
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Ortograffiti
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Robusiowa Ortografia 
 • Nauka wielozmysłowa 
 • Wykorzystywanie metod oraz mnemotechnik ułatwiających szybkie i skuteczne uczenie się
 • pismo Braille’a,
 • alfabetu Lorma
 • AAC- alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 •  

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

W szkole odbywają się indywidualne zajęcia psychologiczne, na których uczniowie mają szansę: odkryć siebie, polubić siebie ze swoimi wadami i zaletami oraz nauczyć się radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami w życiu codziennym. Prowadzone są również zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych.

 1. Wspomaganie rozwoju samokontroli:
 2. wdrażanie do kontrolowania emocji,
 3. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami,
 4. eliminowanie napięć emocjonalnych oraz negatywnych sądów poznawczych.
 5. Wspomaganie rozwoju społecznego:
 6. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów,
 7. kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych i rodzących się w ich następstwie negatywnych emocji,
 8. rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz prospołecznych.
 9. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego:
 10. kształtowanie uważnego słuchania drugiej osoby oraz zdolności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach,
 11. kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 12. rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć,
 13. uczenie konstruktywnego myślenia (zmianę sądów poznawczych).

Metody którymi posługuje się psycholog podczas zajęć z uczniem:

 • Elementy technik relaksacyjnych 
 • Elementy Metody Pozytywnej Dyscypliny
 • Elementy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Techniki metod twórczych
 • Elementy artoterapii
 • Elementy integracji sensorycznej
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Nauka wielozmysłowa 
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia przez zabawę
 • Metody aktywizujące
 • Trening radzenia sobie z emocjami
 • Bajkoterapia
 • Metody projekcyjne
 • Drama
 • Stymulacja rozwoju społecznego (trening kompetencji społecznych)
 • Stymulacja rozwoju emocjonalno-motywacyjnego
 • Metoda wpływu osobistego,
 • Dialog, instrukcja,
 • Metody komunikacji wspierającej i wspomagającej

SOCJOTERAPIA

Celem tych zajęć jest usprawnienie kompetencji społecznych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. Zajęcia w grupie rówieśniczej rozwijają komunikację rówieśniczą oraz poczucie pewności siebie. Ponadto uczniowie eksplorują świat emocji, starając się je rozpoznawać u siebie i innych, jak i prawidłowo je wyrażać. Poznają także istotę rówieśniczej współpracy, życzliwości oraz empatii, które są fundamentalne dla prawidłowego nawiązywania relacji obecnie i w przyszłości.

Metody którymi posługuje się trener socjoterapii podczas zajęć z uczniem:

Praca w grupie rówieśniczej opierająca się na grach i zabawach zawierających treści edukacji społecznej. W terapii zajęciowej wykorzystywane są elementy arteterapii, psychodramy, ludoterapii, oraz stosowany jest trening umiejętności społecznych. Elementy Metody Pozytywnej Dyscypliny.

BIOFEEDBACK 

Metoda Eeg – Biofeedbackopiera się na rejestrowaniu informacji pochodzących z mózgu w  ostaci różnej częstotliwości fal mózgowych za pomocą umieszczonych na skórze głowy elektrod i wyświetlaniu tych informacji na ekranie komputera. Klient posiadając na bieżąco dostęp do informacji zwrotnej na monitorze – może zmieniać wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji. Proces ten nazywamy wyuczoną normalizacją wzorców EEG. Jest to metoda treningowa, oparta na dwóch założeniach:

 1. aktywności elektrycznej mózgu – odzwierciedla stan psychiczny ucznia
 2. aktywność tę można trenować.

Nagradzanie odpowiedniego zachowania zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości. Zachowaniem wzmacnianym w metodzie EEG – Biofeedbak jest wytwarzanie określonych wzorców fal mózgowych. Nagrodą za takie zachowanie jest informacja o sukcesie przekazywana przez komputer za pomocą dźwięków i wyświetlanego obrazu. Nagradzanie zachowania, czyli sekwencji neurofizjologicznych zdarzeń „kształtuje” elementy tej sekwencji, zwiększając prawdopodobieństwo jej wystąpienia w przyszłości.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE

Główne cele ZDW to pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów każdemu z uczniów oraz stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery na zajęciach. Cele te dotyczą wszystkich uczestników zajęć. Ich realizowanie powinno prowadzić do stymulacji rozwoju dziecka, korygowania zaburzonych funkcji, zapobiegania powstawaniu problemów emocjonalnych wynikających z nieradzenia sobie na co dzień na zajęciach, kształtowania samodzielności, rozbudzania zainteresowań i motywacji do nauki.