Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami zawierającymi najpotrzebniejsze informacje, pomagające przejść przez proces rekrutacji do naszej szkoły.

Pobrany ze strony szkoły Wniosek o przyjęcie + Oświadczenie Rodzica  należy wypełnić i  złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w terminarzu.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły.

Szkoła nie może przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego.

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (z najniższą liczbą punktów).


PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLAS II- VIII oraz w trakcie roku szkolnego

O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego oraz klas II-VIII decyduje Dyrektor po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz dzieckiem.

Przyjęcie dziecka jest możliwe tylko w przypadku, kiedy w danej klasie jest wolne miejsce.

Na decyzję ma wpływ wynik egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego, z uwagi na różnice programowe wynikające ze zwiększonej liczby godzin języka angielskiego w PSP Marco Polo.

Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do naszej placówki prosimy o składanie podań zawierających:

-wniosek o przyjęcie + oświadczenie rodzica (po pobrania powyżej)

-kopię świadectwa z ostatniej klasy /wykaz aktualnych ocen,

-ksero orzeczenia/opinii wystawionych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – jeśli są wydane takie dokumenty dla dziecka.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA : FAQ (przejdź do strony)

Osoba do kontaktu:

Anna Orczykowska
tel.: 533-337-508
e-mail: [email protected]