PPP W MARCO POLO

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy :

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna (ze statutu PSP Marco Polo )

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom: nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) niedostosowania społecznego,

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększeniu efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia, rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania,

2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

3) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

4) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-wychowawczo-profilaktycznych szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

 5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

 7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

8) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

10) pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

5) pomocy nauczyciela

 6) pracownika socjalnego

7) kuratora rodziny,

8) kuratora sądowego,

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

10) pedagoga,

11) psychologa,

12) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym przez zespół powołany do opracowania Indywidualnego Programu edukacyjno-terapeutycznego.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zawarte w nich zalecenia. Objęcie uczniów zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, korekcyjnymi, zajęciami specjalistycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę, o której mowa rodzice lub prawni opiekunowie dostarczają na piśmie osobie prowadzącej zajęcia.  Rodzice, nauczyciele, uczniowie mają możliwość indywidualnych spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą w godzinach pracy w/w pracowników.