FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Czy na potrzeby rekrutacji trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. Rodzic wypełniając wniosek wpisuje aktualny adres zamieszkania. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym;

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2023 r.;

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 • Co decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły?

PSP Marco Polo nie ma ustalonego obwodu, tzw. „rejonizacji”. O przyjęciu decyduje postępowanie rekrutacyjne na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz Zarządzenia organu prowadzącego szkołę – Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Więcej o zasadach przyjęcia uczniów do szkoły w zakładce Rekrutacja.

 • Jaki dokument poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą?

Potwierdzeniem pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą.

 • Czym PSP Marco Polo różni się od innych szkół podstawowych?

Szkoła Podstawowa Marco Polo jest szkołą publiczną i bezpłatną. Organem prowadzącym PSP Marco Polo jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu, natomiast tzw. „szkoły państwowe” są prowadzone przez Jednostki  Samorządu Terytorialnego.  PSP Marco Polo nie jest szkołą obwodową, o przyjęciu decyduje postępowanie rekrutacyjne.  O tym, co wyróżnia PSP Marco Polo na tle innych szkół podstawowych przeczytają Państwo w ofercie szkoły.

 • Czy szkoła ma rejonizację?

PSP Marco Polo nie ma ustalonego obwodu, tzw. „rejonizacji”. Więcej o zasadach przyjęcia uczniów do szkoły w zakładce Rekrutacja.

 • Jakie są opłaty za szkołę?

Szkoła Podstawowa Marco Polo jest szkołą publiczną i bezpłatną.  Nie ma opłaty wpisowej ani czesnego. 

 • Czy dzieci uczą się w systemie zmianowym?

Szkoła Podstawowa Marco Polo funkcjonuje w systemie jednozmianowym.

 • Czy wychowankowie Publicznego Przedszkola Marco Polo są przyjmowani do PSP Marco Polo automatycznie?

Wychowankowie Publicznego Przedszkola Marco Polo nie są przyjmowani do PSP Marco Polo automatycznie, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym razem z ogółem osób zainteresowanych

 •  Ile jest dzieci w szkole?

W PSP Marco Polo mamy 10 oddziałów w klasach I-VIII, w  których uczy się łącznie 240 dzieci. Klasy liczą maksymalnie 25 uczniów.

 • Czy w szkole jest kuchnia ?

Obiady w PSP Marco Polo dostarczane są przez firmę cateringową KANZEON, z którą współpracujemy od początku istnienia szkoły. Nie prowadzimy kuchni. Zapewniamy smaczne, odpłatne posiłki, z możliwością dostosowania do indywidualnej diety wg zaleceń lekarza. Jadłospisy na każdy miesiąc są publikowane do wglądu Rodziców w zakładce Dla Rodziców > Jadłospisy.  Posiłki spożywane są w stołówce szkolnej i podawane na zastawie stołowej.

 • Jaka jest minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły ?

Szkoła nie może przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Ustalenie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (z najniższą liczbą punktów).