EDUKACJA ZDALNA

Lekcje zdalne odbywać się przy wykorzystaniu pakietu Microsoft Office 365, co umożliwia dostęp do poczty oraz aplikacji Teams oraz Forms. Każdy uczeń posiada indywidualne konto, które umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. Instrukcja jak założyć konto znajduje się na stronie naszej Szkoły> zakładka Dla ucznia> Instrukcje.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z obowiązku szkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.

Lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji i trwają po 40 minut (wyjątkiem jest klasa I która zajęcia lekcyjne realizuje w wymiarze 30 minut).

UWAGA! Zaktualizowany plan lekcji dla klas IV-VIII obowiązujący od 14 lutego 2022r. znajduje się na stronie naszej Szkoły> zakładka Dla ucznia> Plan lekcji. Zmiany dt. tylko zajęć z religii i Wychowania do Życia w Rodzinie. Klasy 7 i 8, zrealizowały już zaplanowane godziny zajęć WDŻ w I semestrze, w II semestrze zajęcia realizować będą klasy 4, 5 i 6. Przypominamy, że zajęcia są obowiązkowe dla uczniów, do momentu jeśli Rodzic nie wypisze ucznia z zajęć (pisemnie na druku do pobrania w zakładce Druki na stronie szkoły lub poprzez Librusa, zgłaszając informacje Wychowawcy lub Dyrektorowi). Przypominamy, że z programem zajęć Wychowanie do życia w Rodzinie można zapoznać się na stronie szkoły w zakładce Dla Rodziców> Dokumenty (wybór klasy na samym dole strony). Zajęcia WDŻ od wielu lat w naszej szkole prowadzi p. Bartosz Śnieżawski.

Zajęcia on-line są obowiązkowe. Podczas zajęć uczniowie powinni mieć włączone kamery oraz mikrofony. Brak takiego połączenia bez wcześniejszego usprawiedliwienia niedziałającego sprzętu przez rodzica może skutkować oznaczeniem nieobecności na lekcji.

Podstawową drogą komunikacji uczniów oraz rodziców z nauczycielami podczas nauczania zdalnego jest dziennik elektroniczny Librus oraz Microsoft Teams. Można również kontaktować się z kadrą Szkoły za pośrednictwem poczty internetowej. Aktualne adresy służbowe nauczycieli oraz specjalistów znajdują się w zakładce Kontakt> plik Kontakt-mailowy-do-nauczycieli-sp-marco-polo.

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne realizowane są poprzez przesyłanie materiałów w aplikacji MS Teams.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywają się on-line, zgodnie z planem.